سنگ مزار سفید قروه 92

تومان۱۳,۲۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید قروه 180 در 50
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری
همراه با 4 دست قرنیز 8 سانتی از جنس سنگ
کتیبه (بالاسری)، باکس کتیبه