سنگ مزار تویسرکان مشکی 87

تومان۱۳,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مشکی تویسرکان سه تکه هرکدام در ابعاد 50 در 50
همراه با 4 عدد گوی سنگی سفید، دو دست قرنیز سفید قروه 8 سانتی،
2 دست قرنیز مشکی، کتیبه (بالاسری)، باکس کتیبه، قاب و تاج کتیبه