سنگ مزار سفید قروه 117

تومان۵,۲۰۰,۰۰۰

سنگ مزار سفید قروه در ابعاد 150 در 50
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همراه با یک دست قرنیز 8 سانتی  سفید قروه