سنگ قبر سفید نانو درجه یک 404

تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰

سنگ قبر درجه یک سفید نانو
3 سانتی با ابعاد 180 در 60
دو دست قرنیز نانو 8 سانتی
کتیبه 90 در 60 دو سانتی