سنگ مزار هرات سفید 123

تومان۲۰,۶۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید هرات در ابعاد 180 در 50
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری
همراه با سه دست قرنیز 8 سانتی سفید