سنگ مزار سفید هرات 231

تومان۱۹,۲۵۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید هرات در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ 4 سانتی متری
همراه با یک دست قرنیز نانو و یک دست قرنیز هرات (جنس سنگ)