سنگ مزار سفید هرات 229

تومان۲۴,۷۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید هرات در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری

همراه با یک دست قرنیز به عرض 8 سانتی متری و ضخامت 3 سانتی ابزار خورده