ابزار دور سنگ مزار با CNC چگونه انجام می‌شود؟

شما می‌توانید به نسبت ابعاد و قطر سنگ خود نمونه هایی را مشاهده کنید و انتخاب کنید که در مجموعه سنگ بهشت با استفاده از دستگاه ‌CNC برای شما انجام شود تا سنگ به زیبایی دلخواه شما برسد.
دستگاه CNC با استفاده از کد های مخصوص کار می‌کند که ما کد انواع طرح ها را آماده کرده ایم و در اسرع وقت برای شما انجام می‌شود.

نمونه های ابزار CNC: